Home REGULAMIN KONKURSU „#piwogodneHeroesow”

REGULAMIN KONKURSU „#piwogodneHeroesow”

by Michał

(dalej: „Regulamin”)

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „#”, zwanego dalej Konkursem” jest Socialyse Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, NIP: 521-31-60-546; Regon: 017321350, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 00000267997, posiadająca kapitał zakładowy: 774.088 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Sponsorem Konkursu jest Ubisoft GMBH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa), NIP: 108-000-70-96, REGON 141735880, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000323651 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Sponsorem”.

1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.4 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5 Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.6 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

1.7 Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej http://piwnygaraz.pl/.

1.8 W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie http://piwnygaraz.pl/.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs trwa od dnia 28.07.2015 r. od godziny 12:00 do dnia 02.08.2015 r., do godziny 24:00.

2.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Konkursu.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”).

3.2 Laureatami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub Sponsora, ani ich rodziny.

3.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.

4.2 W Konkursie Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie.

4.3 Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu propozycji piwa godnego uczczenia 20lecia serii Heroes of Might and Magic. Propozycja musi zawierać pełną charakterystykę proponowanego piwa: skład lub szczegółowy profil sensoryczny, nazwę, elementy składowe etykiety piwnej.

4.4 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:

a) przesłać proponowaną przez siebie charakterystykę piwa na specjalny adres e-mail heroes@piwnygaraz.pl

4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion oraz nazwisk (i/lub nicków) osób, które zostały wyłonione zgodnie z pkt 6.1-6.2 Regulaminu jako zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 5.1. (dalej „Laureaci”), na co Laureaci niniejszym wyrażają zgodę.

5. NAGRODY

5.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):

a) 3 x wejście na zamknięty event poświęcony 20leciu serii HoMM, który odbędzie się 6-5.09.2015.

5.2 Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

5.3 Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę innego rodzaju.

5.4 Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

5.5 Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY

6.1 W celu wyłonienia Laureatów Nagrody Głównej oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła jednoosobową komisję (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzi: Michał Kopik.

6.2 Spośród autorów wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych na adres e-mail heroes@piwnygaraz.pl. Komisja wybierze 3 laureatów Nagrody.

6.3 Laureaci Nagrody zostaną powiadomieni o wygranej poprzez publikację wyników we wpisie konkursowym na stronie http://piwnygaraz.pl. Laureaci są zobowiązani do potwierdzenia swoich danych kontaktowych do dnia 09.08.2015 wysyłając email pod adres heroes@piwnygaraz.pl. W odpowiedzi należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny adres do korespondencji, nr telefonu.

6.4 Przed przyznaniem Nagrody Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata w szczególności poprzez żądanie przesłania na adres poczty elektronicznej: heroes@piwnygaraz.pl w terminie 5 dni roboczych, dokumentu tożsamości Laureata. W wypadku nie zastosowania się do postanowień niniejszego pkt 6.4 Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

6.5 W przypadku niewysłania przez Laureata odpowiedzi zawierającej dane wskazane w ust. 6.3, w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną jego własnością mogą być następnie, stosownie od jego decyzji, przyznane przez Komisję innym Uczestnikom wyłonionym stosownie do postanowień Regulaminu.

6.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

7. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W KONKURSIE

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Społecznościowym;

b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

c) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu;

d) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora lub godzą w jego wizerunek;

e) zgłaszają Prace Konkursowe (zdjęcia, receptury) naruszające jakiekolwiek prawa osób lub podmiotów trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe tych osób lub podmiotów;

f) zgłaszają Prace Konkursowe (zdjęcia, receptury) naruszające inne przepisy prawa lub dobre obyczaje, a w tym zdjęcia obraźliwe, nieprzyzwoite lub nawołujące do nienawiści.

7.2 W przypadku wykluczenia z Konkursu Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody. W wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu przez Laureata po doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu, na żądanie Organizatora. Osoba taka zobowiązana jest pokryć wszelkie straty, jakie poniesie Organizator w związku z jej dyskwalifikacją.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres:

Socialyse Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z dopiskiem „#piwogodneHeroesow”.

8.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

8.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

8.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród, rozpatrzeniem reklamacji, sprawozdawczością podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

9.2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

10.2 Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.3 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

10.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody bądź rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą.

10.5 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

10.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

10.7 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i umieszczeniu go w serwisie http://piwnygaraz.pl/

Cześć! Moja strona używa ciasteczek w celu bezproblemowego jej działania. Podejrzewam, że nie jest to dla Ciebie problemem, natomiast w każdej chwili możesz je wyłączyć z poziomu przeglądarki. Akceptuję Więcej informacji